Osoby zatrudnione na umowę o pracę

1. Outsourcing pracownika

 • Konieczne zawarcie następujących dokumentów: (1) umowa o świadczenie usług, w tym upoważnienie do wykonywania poleceń służbowych, (2) aneks do umowy o pracę (nie zwasze!)
 • Umowa o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o umowie zlecenie (art. 750 KC)
 • Konieczne zawarcie następujących dokumentów: umowa o świadczenie usług, w tym upoważnienie do wykonywania poleceń służbowych, umowa o powierzeniu przetwarzania danych (w przypadku przetwarzania danych Pracodawcy otrzymującego), porozumienie z pracownikiem (np. W przypadku, gdy w umowie o pracę, miejsce pracy jest określone bardzo konkretnie).

Zalety

 • Brak konieczności podpisywania umowy o pracę z nowym pracodawcą
 • brak ingerencji kodeksu pracy we współpracę pracodawców
 • brak obciążeń nowego pracodawcy w zakresie składek
 • możliwość elastycznego ustalania pomiędzy pracodawcami liczby godzin pracy danego pracownika (w granicach dopuszczalnych przez Kodeks Pracy).

Wady

 • Problematyczna kwestia uregulowania odpowiedzialności pracodawcy świadczącego usługi w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika. Ze względu na fakt, iż cały projekt związany jest z obecną sytuacją i chęcią wzajemnej pomocy pomiędzy pracodawcami, w naszej dokumentacji proponujemy uregulowanie odpowiedzialności pracodawcy świadczącego usługi, na wzór odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy za wyrządzenie szkody.
Pobierz wzory dokumentów

2. Wypożyczenie pracownika z art. 174(1) Kodeksu Pracy

 • Konieczne zawarcie co najmniej trzech dokumentów: (1) Porozumienie pomiędzy pracodawcami, (2) porozumienie pomiędzy dotychczasowym pracodawcą a pracownikiem, (3) umowa o pracę z nowym pracodawcą.
 • Art 174(1) KP: Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Zalety

 • Dotychczasowy pracodawca nie ponosi kosztów w związku z utrzymywanym etatem, ponieważ czas urlopu bezpłatnego udzielanego na czas pracy u innego pracodawcy jest okresem nieskładkowym
 • brak konieczności zapłaty pracownikowi wynagrodzenia "postojowego"
 • porozumienie między pracodawcami może mieć dowolną formę, także dokumentową.

Wady

 • Koniecznośc zawarcia umowy o pracę z nowym pracodawcą
 • konieczność ponoszenia całości kosztów pracy przez nowego pracodawcę
 • zgoda pracownika musi mieć formę pisemną.
Pobierz wzory dokumentów

Osoby "zatrudnione" na podstawie umowy cywilnoprawnej

W zakresie takich osób, swoboda współpracy pomiędzy pracodawcami jest bardzo elastyczna i nie jest w żadnym stopniu uzależniona od postanowień Kodeksu pracy. Oczywiście, pod warunkiem, że stan faktyczny i uregulowanie stosunku prawnego pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą nie zostanie zakwestionowane i uznane za stosunek pracy.

Głównymi przepisami regulującymi stosunki zarówno pomiędzy pracodawcami oraz pomiędzy pracodawcami a “pracownikami” będą przepisy Kodeksu cywilnego:

 • art. 353(3) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, 
 • art. 750 Kodeksu cywilnego i wobec tego przepisy o umowie zlecenie.

Konieczne będzie zawarcie umowy pomiędzy pracodawcami oraz porozumienia z “pracownikiem”, chyba że jego umowa jest na tyle luźno skonstruowana, że taka potrzeba nie zachodzi. Strony mogą również zawrzeć porozumienie trójstronne.

Powyższe dokumenty nie obejmują kwestii jakie nałożone są na pracodawców przez Kodeks pracy, np. w zakresie BHP, obowiązków wynikających z RODO, czy różnych innych szczegółowych zagadnień związanych z umowami pomiędzy pracodawcami, szczególnie w zakresie outsourcingu usług, czy umowami o pracę.


Pobierz wzory dokumentów

Odpowiedzialność

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej, w tym wzory dokumentów, zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, natomiast, dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny.

Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. 

Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.